[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

ادارۀ: دفتر وزارتی

دائره: -----

 

بتاریخ: ۱۱ اردیبهشتماه سنه ۱۳۱۶

نمره:  ۱۰ / ۲۳

ضمیمه: ۱

 

محرمانه مستقیم

 

ریاست وزراء

کشف رمز سمنان حاوی گزارش سنگسر برای استحضار خاطر محترم بپیوست تقدیم میشود.

وزیر پست و تلگراف و تلفن [امضاء]

 

[مُهر- ورود به دفتر ریاست هیئت وزراء]

۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۶

نمره: ۲۱۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]