[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

شمارۀ: ۱۰۴۶۵/ ج ۱

 تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۲۴

 

محترماً معروض می‌دارد: محفل بهائیان تبریز مورّخهٴ ۴ ماهِ جاری دادخواستی به این ناحیه تسلیم، مبنی بر این‌که عدّه[ای] از ماجراجویان، بهائیان قریهٴ آل‌هاشم از دهستان خلخال را تحت فشار [و] تعدّی گذاشته، باعث اذیّت آنها شده و می‌خواهند با قیمت نازل و به زور املاک و احشام آنها را خریداری و کوچ بدهند. علیٰ‌هذا مراتب از گروهان خلخال استیضاح، گزارش گروهان مزبور حاکی است در اوایل خرداد ماه ۲ نفر مبلّغ بهائی به خلخال وارد، در هروآباد از طرف اهالی تظاهراتی شده، شهربانی با استعانت از ژاندارمری از اقدامات و تظاهر‌کنندگان جلوگیری، مبلّغین به قریهٴ آل‌هاشم عزیمت، تحریکات ماجراجویان مؤثّر. لیلهٴ ۹ خرداد نصف‌شب گزارش رسیده مسلمانان به بهائی‌ها متعرّض، طبق تقاضای فرماندار و آقای ذکایی نمایندهٴ مجلس شورای ملّی ۴ نفر ژاندارم و نمایندهٴ فرمانداری به محلّ اعزام، اقدامات مؤثّری شده، ۱۳ خرداد ماه دعوتی در این خصوص از طرف فرماندار از رؤسای محلّی شده که به اظهارات طرفین رسیدگی شود. بالاخره بهائیان ملتزم شدند علناً تبلیغاتی نکنند، مسلمانان هم انتظامات محلّی را محترم شمارند. نام‌بردگان به محلّ مراجعت، مجدّداً شکایاتی واصل، فرمانده گروهان با معیّت فرماندار به محلّ رفته، ضمن رسیدگی به شکایت طرفین معلوم می‌شود مقصود طرفین این می‌باشد که ۱ طرف ملک خود را با ارزیابی خبرهٴ محلّی به دیگری واگذار نماید تا این شکایت و اختلاف رفع شود. علیٰ‌هذا فرماندار صورت مجلسی در این خصوص تدوین نموده، فرماندهٴ گروهان از لحاظ این‌که مداخلهٴ ژاندارمری در این مورد صورت قانونی ندارد، از امضای صورت‌مجلس خودداری نموده است. فعلاً نمایندهٴ فرمانداری با خبره در محلّ هستند. علیٰ‌هذا به فرماندهٴ گروهان خلخال دستور داده شد مراقب انتظامات محلّ شده و از عملی که مربوط به ژاندارمری نیست، خودداری نماید. مراتب استحضاراً عرض شد.

فرماندهٴ ناحیهٴ ۲ ژاندارمری آذربایجان، سرهنگ همایون

رونوشت شرح بالا واصله از ناحیهٴ ۲ ژاندارمری آذربایجان جهت استحضار وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ خسرو‌پناه، [امضاء: خسرو‌پناه]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۳۱- ۲۷۱۶۳ – ۲۷ شهریور ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]