[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ محرمانه

 

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۲۷۳۲ - ۲۱۰۳ - ۱

محرمانه

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۵۳۰۷ - ۱۵۳۵۴ – ۲ اسفند ۱۳۲۲ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی شیراز در شب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳ یک نفر از رعایای همّت‌آباد (یک کیلومتری آباده) یک نفر مسلمان را کتک زده، در نتیجه عدّه[ای] از مسلمانان آباده به همّت‌آباد رفته تا بهائیان را کتک بزنند. رئیس شهربانی آباده و رئیس دادگاه به محلّ مزبور رفته، چون قبلاً از طرف ژاندارمری اقدام شده بود، رؤسای مزبور مراجعت، روز بعد عدّه[ای] از مسلمان‌ها ازدحام و قصد آشوب و غارت دکاکین بهائی‌ها را داشتند که از طرف شهربانی و پادگان نظامی جلوگیری و ضمناً از بام خانه فریدون نام بهائی بنای سنگ‌اندازی را گذارده، غفلتاً عدّه[ای] از مسلمان‌ها به باغ حکیم که بهائی‌ها در آن‌جا بودند، حمله، درب را آتش زده و سر درب باغ را خراب، سه نفر بهائی و دو نفر مسلمان مجروح، مأمورین شهربانی به کمک سربازان جلوگیری و مردم را متفرّق نموده و از طرف فرماندهٴ لشکر جنوب، سرهنگ امان‌پور برای تعقیب مرتکبین و جلوگیری از اغتشاش به آباده رفته تا موضوع را رسیدگی نماید. از طرف فرمانداری نظامی هم مشغول رسیدگی می‌باشند و فعلاً آرامش برقرار است. به شهربانی شیراز دستور داده شده که از وقوع این قبیل قضایا به نحو شایسته جلوگیری و مراقب انتظامات باشند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[ مهر: ورود به دفتر محرمانه وزارت کشور، شمارۀ: ۴۵۲، تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۲۳ ].

[ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۸۵۲، تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۲۳ ].

[دستنوشته ۱:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۲:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]