[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان فریدن

 شماره: ۲۰۱۴

مورّخه: ۲۴ خرداد ۱۳۴۱

 به کلّی محرمانه

 مستقیم

رونوشت نامۀ گردان ژاندارمری فریدن

به فرماندهی هنگ ژاندارمری اصفهان، رکن ۲

بازگشت [به شمارۀ] ۴۷۳۵ / هـ ۲ – ۱۶ خرداد ۱۳۴۱ و ۴۷۹۳ / هـ ۲ – ۱۷ خرداد ۱۳۴۱ قبلاً هم در این مورد اطّلاعیّه[ای] طیّ شمارۀ ۱۰/ م – ۸ خرداد ۱۳۴۱ و ۱۵/ م – ۲۰ خرداد ۱۳۴۱ از طریق فرمانداری فریدن به این واحد رسیده. برابر گزارش پاسگاه چادگان به منظور تحقیق چگونگی در اطراف اعمال و رفتار مبلّغین بهائی در قریۀ اسکندری عزیمت و جریان از اهالی استعلام، عدّۀ زیادی اهالی مردم شکایت دارند که در ماه مبارک رمضان دو نفر زن بهائی به نام همدم سبحانیان و یک نفر دیگر به اسکندری آمده و ظاهراً به عنوان مبلّغۀ مذهب بهائیّت هستند و با تشکیل محفل، تبلیغات خود را علنی ساخته، باعث تشنّج و اختلاف محلّ گردیده و در بعضی موارد به طور کنایه، نسبت به دین مقدّس اسلام اهانت می‌نمایند که پیش‌آمد سویی را در بر خواهد داشت. از بانو همدم سبحانیان بازجویی شده که شما برای چه منظوری در این محلّ آمده‌اید؟ اظهار داشته: مرا بر حسب تقاضای چند نفر بهائی اسکندری از محفل بهائیّت اصفهان به عنوان معلّمی به این محلّ فرستاده‌اند و حقوق خود را از محفل اصفهان دریافت می‌دارند و چند دختر و پسر بهائی را درس می‌دهند. با تحقیقات محرمانه‌ای که در اطراف شده، از بدو ورود بانوی مذکور و مادرش به اسکندری تبلیغات بهائیّت را با تشکیل محفل علنی ساخته و توسعه داده که عموم مردم مسلمان این آبادی را سخت عصبانی و ناراحت نموده است و در ایّام سوگواری عدّۀ کافی به سرپرستی استوار حدّادی به محلّ اعزام و با سخن‌رانی مؤثّری مردم را ساکت و به آنها گوشزد گردیده که قریباً از طریق مراحل قانونی تکلیف آنها معلوم خواهد شد و کلیّۀ موارد اطلاعیّه را استوار مزبور تأیید می‌نماید. علی‌هذا با تقدیم دو برگ بازجویی و یک برگ استعلامیّه محلّی، مقرّر فرمایید در این مورد اقدام جدّی به عمل آورده شود که اتّفاق سوئی رخ ندهد و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.

فرماندۀ گروهان ژاندارمری داران، ستوان یک قمصری

گیرنده: رونوشت بالا در بازگشت [به شمارۀ] ۱۵/ م – ۲۰ خرداد ۱۳۴۱ به منظور اقدام فوری جهت استحضار آقای فرماندار شهرستان داران ارسال می‌گردد.

ستوان یکم قمصری

رونوشت برابر اصل است، [امضا]، ۲۸ خرداد ۱۳۴۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]