[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

[شماره:] ۱۶۱۸۶

[تاریخ:] ۵ اسفند ۱۳۴۱

 

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

فرمانداری تربت‌ حیدریه به استناد گزارش شهربانی محل، ضمن ارسال رونوشت یک برگ اعلامیه، اطّلاع می‌دهد: اعلامیّۀ مذکور که گفتار علما را در مورد پپسی‌کولا و تبلیغ دین در خصوص رفتار و معاشرت مسلمانان با فرقۀ بهائیّه در آن منعکس گردیده، توسّط یک نفر به نام غلام میرزایی، شاگرد حاج محمّدعلی قربانیان بازرگان، به درب مساجد و غیره الصاق نموده و طبق تحقیقاتی که از نامبرده شده است، آقای دکتر انتظاری، پزشکیار ادارۀ راه تربت‌ حیدریّه مقداری از اوراق مزبور را از مشهد آورده و در تربت‌ حیدریه [به] آقای قربانیان مذکور تحویل و ده برگ از اعلامیّۀ مورد نظر در مغازۀ مشارالیه کشف گردیده است. اینک رونوشت اعلامیّۀ مزبور جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به ضمیمه ارسال می‌گردد.

[ناخوانا]

[امضا]

۳۰ بهمن ۱۳۴۱

معاون

[امضا]

۳۰ بهمن ۱۳۴۱

رئیس ادارۀ سیاسی

[امضا]

۱ اسفند ۱۳۴۱

مدیر کلّ

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]