[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری دهم

فرمانداری اصفهان

شمارۀ: ۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۲۲

محرمانه و مستقیم و فوری است

 

استانداری استان دهم اصفهان

به عرض می‌رساند: به موجب گزارش علی فتحی کدخدای نجف‌آباد اخیراً از طرف شوقی افندی دستوری به بهائیان نجف‌آباد صادر شده، آنها که در حدود هشتصد نفر می‌باشند، از نجف‌آباد خارج شوند و هر نه نفر در یک دِه اقامت نمایند. بنابراین تا حال عدّه‌ای از نجف‌آباد به دهات بخش فریدن و دهات کرون و بخش شهرضارفته‌اند و بقیّه هم در شرف حرکت هستند. لهذا مراتب را گزارش می‌دهد تا به آن‌چه امر و مقرّر فرمایند، اقدام و اطاعت گردد.

بخشدار و شهردار نجف آباد، معصومی، [امضاء]

 

[حاشیه:] دفتر، دستورات مقتضی به شهربانی و ژاندارمری داده شده، بایگانی شود. ۲۴ مرداد ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]