[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

شمارۀ کتاب ثبت: ۳۵۵۲/ ۱۹۶۹

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۲۲

محرمانه

 

ادارۀ فرمانداری شهرستان تبریز

شهربانی آذرشهر گزارش می‌دهد که روز ۴ ماه جاری عدّه[ای] از اهالی قریب دو هزار نفر به منظور غارت منازل بهائی‌ها اجتماع و تقریباً سیصد نفر از آنها منزل حسین چیت‌ساز و بالازادهٴ بهائی ریخته و مشغول غارت و آتش زدن اثاثیّهٴ منزل آنها بوده‌اند که جلوگیری و آتش را خاموش و ۱۶ نفر از مرتکبین که جلو آنها حسین نام بوده، جلب گردیده‌اند و علّت وقوع این پیش‌آمد در نتیجهٴ وعظ میرزا محسن نام واعظ در مسجد بوده که جماعت را تحریک بر علیه بهائی‌ها نموده است. مراتب فوراً به ژاندارمری گزارش، خود آقای سرهنگ امیر پرویز به محلّ رفته با مساعدت ژاندارم‌ها و مأمورین شهربانی انتظامات برقرار گردیده است و ضمناً دو نفر از بانوان بهائی‌ها در نتیجهٴ چوب‌کاری اهالی، مختصر مجروح گردیده‌اند و راجع به خسارت وارده و وضعیّت منزل دو نفر بهائیان مزبور با حضور رؤسای ادارات، صورت‌مجلس تهیّه و تنظیم گردیده است. مراتب استحضاراً عرض و کسب آموزش می‌گردد.

کفیل شهربانی استان سوّم. [ناخوانا]

[رونوشت] برابر اصل است. [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]