[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرمانداری آباده

 

[تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۳۴]

[نمره ندارد]

 

 صورت‌ مجلس

چهاردهمین جلسۀ کمیسیون امنیّت اجتماعی بر حسب تصمیم متّخذه در جلسۀ صبح روز جاری با حضور کلیّۀ اعضای کمیسیون در سالن فرمانداری تشکیل و بحث و مطالعه و تصمیم نهایی در بارۀ دو نفر متّهم به نام صمد خلیلی و نصراللّه دهقانی [ابلاغ] و اعلام گردید. آقای سرگرد موبد فرماندۀ گروهان ژاندارمری اظهار داشتند: خود را بی‌نیاز از این می‌دانم که رفتار و تحریکات صمد خلیلی را به عرض آقایان اعضای محترم کمیسیون برسانم، زیرا سوابق موجوده در فرمانداری و دادگاه و ژاندارمری می‌رساند که این شخص در کلیّۀ امورات صغاد دخالت می‌نماید و همان‌طور که در جلسۀ صبح امروز به عرض رساندم، این شخص با تنفّذی که در محلّ دارد، می‌توانسته اصولاً از خروج اهالی صغاد به کوشکک جلوگیری و آنها را به آرامش دعوت نماید. علاوه بر این که این اقدام باعث تحریک احساسات عمومی اهالی صغاد گردیده و حتّی به اتّفاق عدّه[ای] جهت آتش سوزی کوشکک حرکت می‌نماید و روز بعد از واقعه مردم صغاد را تحریک به بستن دکاکین و حرکت به طرف آباده و تحصّن در تلگرافخانه می‌نماید و تمام آقایان اعضای کمیسیون فرمودند که حتّی به نام نمایندۀ اهالی صغاد، در فرمانداری حاضر و سخن‌هایی دائر بر برائت متّهمین ایراد می‌نمود. در حال [ناخوانا] شخصی آقایان و همچنین اطّلاعات شخصی آنها کافی جهت اتّخاذ تصمیم و تعیین مجازات این اخلالگر را می‌نماید. در ثانی [نسبت به] نصراللّه دهقانی کدخدای کوشکک، این شخص را می‌توانم عامل اصلی آتش‌سوزی کوشکک معرّفی نمایم، چه با سوابق موجوده گزارش تقدیمی و همچنین گزارش آقای استوار احمدپور دائر بر امنیّت که در موقع حملۀ اهالی صغاد به قریۀ کوشکک با تردستی و نیرنگ توانسته است مأمورین انتظامی را در خانۀ خود جمع‌آوری، فقط خانۀ خود را محفوظ نگهدارد و هیچ اقدامی جهت سکوت مردم [به کار] نبرده، فقط ناظر آتش‌سوزی منزل سایرین بوده است و حتّی به وظیفۀ قانونی خود عمل ننموده و گزارش اقداماتی که ممکن بود پیش [آید] و پس از واقعه، به عرض نرسانده. علی‌هذا نسبت به این شخص نیز به حکم اجرای قانون تقاضای مجازات دارم.

رأی کمیسیون

پس از بحث و بررسی پرونده موجود در ژاندارمری و گزارشات واصله به فرمانداری و همچنین گزارش مشروح استوار احمدپور به کمیسیون، به اتّفاق آرا محرّکین و مسبّبین اصلی وقایع این دو قریۀ صغاد [و] کوشکک را صمد خلیلی و نصراللّه دهقانی می‌داند و به استناد مادّۀ ۷ از قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی به شش ماه تبعید و اقامت اجباری در بندرعبّاس رأی می‌دهد.

فرماندار شهرستان آباده: افتخاری، [امضا] ــ رئیس دادگاه: شرفی، [امضا] ــ رئیس دارایی شهرستان آباده: جواهری‌پور، [امضا] ــ فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده: سرگرد موبد، [امضا] ــ رئیس شهربانی آباده: سروان عزیزاللّه حکمت، [امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]