[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ بازرسی کلّ کشور

بتاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵

شمارۀ: ۲۵۰۵- ب

پیوست: دارد

 

ریاست هیأت وزیران

 

پیرو شمارۀ ۲۰۰۷ – ۲۰ مرداد ۱۳۲۳، رونوشت گزارش دایرهٴ ثبت بیرجند راجع به وقایع روز ۸ تیر ۱۳۲۵ جهت استحضار عالی پیوست ایفاد می‌شود.

 

وزیر دادگستری و رییس بازرسی کلّ کشور

[ امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۳۴۴۴، تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۲۵].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۲۰۰۷ – ۲۰ مرداد ۱۳۲۵ را لطف فرمایید. ۳۱ شهریور ۱۳۲۵.

[حاشیهٴ ۳:] آقای فخرایی، ۳۱ شهریور ۵ [۱۳۲].

[حاشیه ۴:] به قرار گزارش شمارۀ ۷۳۰۸- ۶۱۳۶ وزارت کشور در بیرجند و زاهدان انتظامات برقرار و مرتکبین غائله تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. بایگانی شود. ۲ مهر ۱۳۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]