[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۱۳۴۱

شماره خصوصی: ------

جزوه دان: -----

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر ریاست وزراء

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده [امضا]

تاریخ نوشتن: ----- ماه -----

تاریخ پاکنویس: ۲۱ آبان ماه

تاریخ ثبت: ۲۲ آبان ۱۳۱۷

 

محرمانه

اداره کل شهربانی

رونوشت گزارش پست سروستان که از شیراز رسیده و راجع بعملیّات عده از بهائیان آنجا است لفاً برای آگاهی و رسیدگی ارسال میشود.

[امضا]

۲۱ آبان ۱۳۱۷

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]