[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

سواد: ----- نمره: ----- مورخه:  ----- وزارت/اداره که اصل آن بنمرۀ: ----- ثبت شد.

 

کشف رمز سمنان وزارت عین گزارش واصله از سنگسر را ذیلاً بعرض میرساند گزارش سنگسر ۱۰ اردیبهشتماه ۱۳۱۶ دیروز بهائیهای سنگسر جشن و تعطیلی مفصلی داشتهاند در اطراف آن جستجو نموده میگویند عید گل بهائیها بوده است این جماعت در مواقع شادمانی یا سوگواری و تعطیل رسمی کشور اینطور متابعت نمیکنند و مرام مخصوصی را پیروی مینمایند.

۳ سیدی[سعیدی] ۱۵۳ پستال سمنان

 

رونوشت مطابق اصل است. [مُهر وزارت پست و تلگراف و تلفن]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]