[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استاندار استان دهم

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۲۵

شمارۀ: ۵۳۰۲

پیوست:-----

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۲۵ به وسیلهٴ تلگرافخانهٴ بروجن گزارش رسید که در شب چراغانی تولّد حضرت قائم بین اهالی بروجن و بهائیان آنجا اختلافاتی تولید و در نتیجه منجر به زد و خورد بین آنها گردیده. فوراً به وسیلهٴ تلفن دستور لازم صادر و به وسیلهٴ مأمورین فرمانداری شهرکرد و نگهبانی و پادگان محلّ، انتظامات برقرار گردید. ضمناً چون معلوم شد که شاید آقای مدنی شهردار آن‌جا در رفع غائله سعی وافی مبذول نداشته و تحت تأثیر واقع شده است، به فرمانداری شهرکرد دستور داده شد موضوع را تحقیق نموده، در صورت صحّت، مشارٌالیه را مورد بازخواست قرار دهند. در اصفهان هم بعضی‌ها مشغول تحریک بودند، فوراً جلوگیری به عمل آمد.

استاندار استان دهم، نادر آراسته

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]