[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۴۹۸

تاریخ ۲۰ شهریور ١٣۶۱

 

بسمه تعالی

 

گواهی میشود:

آقای رامین روشن فرزند امانت اله بشماره شناسنامه [حذف شده] متولد [حذف شده] در سال تحصیلی ۶۱ – ۱۳۶۰ در کلاس ۳ تجربی به تحصیل اشتغال داشته و در امتحانات خرداد/ شهریور  قبول/مردود گردیده است این گواهی جهت ارائه و ثبت نام در یکی از دبیرستانهای شهرستان اصفهان صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد ضمناً در مورد وابستگی به گروههای سیاسی نامبرده گزارشی به این دبیرستان ارائه گردیده است.

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

ضمناً بنا بر اعتراف [ناخوانا] اولیای [ناخوانا] دارای مکتب بهائیت میباشند

رئیس دبیرستان سعدی

[مهر رسمی] دبیرستان سعدی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]