[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

ادارۀ هنگ پانزده نگهبانی

 

مورّخهٴ: ۱۲ شهریور ۱۳۲۵

شمارۀ: ۱۰۱۴۸

رونوشت: نامه

 

جناب آقای استاندار استان ۱۰

محترماً [در] پاسخ [به نامه شماره] ۷۰۱۴– [تاریخ:] ۳ شهریور ۱۳۲۵ به دستهٴ نگهبانی اردستان دستور رسیدگی و جلوگیری صادر. اینک گزارش واصله حاکی است که در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۲۵ فرماندهٴ دستهٴ نگهبانی اردستان به اتّفاق بخشدار به زواره عزیمت و انتظامات کلّ را برقرار و نگهبان برای حفظ انتظامات در آن‌جا گمارده، مجدّداً مأمورین انتظامی گزارش داده‌اند که شب ۶ شهریور ۱۳۲۵ حمّام محلّهٴ پشت‌مشهد بهائیان را اهالی آتش زده‌اند و ۲ تیر نیز تیراندازی کرده‌اند و این عملیّات را ناشی از تحریک متقدّمین محلّ دانسته، مجدّداً دستور داده شد که از عملیّات آنان جلوگیری و مرتکبین را تحت تعقیب قانونی قرار دهند. نتیجه بعداً به عرض می‌رسد.

فرماندهٴ هنگ پانزده نگهبانی اصفهان، محلّ امضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]