[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ امور شهرداری‌ها

شمارۀ: ۲۰۳۵۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۲۲

پیوست: ۲ برگ رونوشت

 

ادارۀ انتظامات

رونوشت نامهٴ شمارۀ ۳۳۸۶ – ۸ آبان ۱۳۲۲ فرمانداری قم و رونوشت ضمیمهٴ آن راجع به چند نفر خانوار تهرانی که به محلّات رفته‌اند، به ضمیمه برای اطّلاع فرستاده می‌شود. چون اقدامی را که تقاضا کرده است مربوط به آن اداره است، توجّه خواهند فرمود.

رییس ادارۀ امور شهرداری‌ها، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به عرض برسد. موضوع ظاهراً در ادارۀ سیاسی سابقه دارد، هر چه دستور فرمایند انجام شود. ۲۸ آبان ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۰۹۸۴/ ن – ۲۸ آبان ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۳:] به عرض می‌رسد: بخشدار محلّات گزارش [داده] چند نفر تهرانی به محلّات آمده‌اند و مشهور است که بهائی هستند و به منظور تبلیغات آمده‌اند و اهالی آنها را به حمّام و جاهای عمومی راه نمی‌دهند و ممکن است بالاخره خلاف انتظامی پیش‌آمد کند و تقاضا کرده‌اند آنها را از محلّ دور نمایند. منوط به امر است. ۳۰ آبان

[حاشیهٴ ۴:] مذاکره شود، ۱ آذر ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۵:] آیا مخلّ انتظامات هستند؟ ۲۱ آذر

[حاشیهٴ ۶:] (البتّه؟) پاسخ داده شود: بایستی آنها را متذکّر نمایند که بر خلاف انتظامات محلّ اقدامی ننمایند و در صورتی که عمل خلاف انتظامی از آنها دیده شد، در حدود مقرّرات آنها را تعقیب نمایند. به همین ترتیب به ژاندارمری هم دستور داده شود. ۲۱ آذر

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]