[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: امور کشاورزی

رونوشت گزارش شمارۀ: ۷۴۵- ۴۴۵۷، مورّخهٴ: ۲ آبان ۱۳۲۵، وزارت-اداره که اصل آن بشماره------ثبت شد

 

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

پیرو ۱۲ محرمانهٴ ۵ شهریور ۱۳۲۵، در نتیجهٴ حوادث ماه رمضان، جنجالی که در اطراف مبلّغین بهائی و کسروی و قیام مردم علیه این دو دسته و موجب بر هم خوردن انتظام شهر رخ و بالنّتیجه بر تبعید سیّد جواد مهاجر، داروفروش و کشاورز، کارمند فرهنگ و برهانی، کارمند ادارۀ دارایی منتهی و چندی شهر آرام بود. اخیراً از طرف مهاجر داروفروش که از چند سال پیش خرّم‌‌آباد آمده، ضمن داروفروشی محفلی برپا و به ترویج بهائی‌گری مشغول و در ضمن دارای علاقهٴ مهمّ غیر منقول و داروفروشی عمده و ثروت سرشاری شده که مورد رقابت سایر دوافروش‌ها و بعضاً مقدّسین گردیده است و تبلیغات مضرّ و مهیّج (محرمانهٴ) وی موجب هیجان کسانی که درد دین دارند شده و روزهای اخیر که از طریق لشکر دو [و] شهربانی تقاضای مراجعت کرده است، ضمن نامه هم خود خواستار شده بود که اگر اهالی [با] اقامت وی در خرّم‌‌آباد مخالفت دارند، اجازه دهند برای نقل و انتقال اموال خود چند روزی موقّتاً در شهر مجاز [به] رفت و آمد باشد. پیش از اینکه اجازه داده شود به خرّم‌‌آباد آمده و قصد هیجان پیش مردم آغاز و در صدد ازدحام و تجمّع مسجد و اقامهٴ سوای غوغا و شورش بودند. شبانه سردسته‌های آنها را به وسیلهٴ دو سه تن از موثّقین و علما را ملاقات و شخصاً در موقعی که مصمّم گرد آمدن در مسجد بودند، در مسجد حضور یافته و با حسن مراقبت رئیس شهربانی (آقای زین‌العابدین سرمهر یوسفی) و رییس دژبانی نظامی و چند تن از رؤسای ادارات و کمیسیون، ساختمان مسجد مراقبت به سزا به عمل آمد و از رویّهٴ تند و مضرّ بعضی جلوگیری شد. خوش‌بختانه در این موقع حسّاس و خطرناک راه هماهنگی انقلاب و شورش مسدود گردید. فعلاً مراقبت کامل در حفظ انتظام دارم و برای استحضار ... نظر آن مقام مطاع، رونوشت نامهٴ داروفروش و گزارش ادارۀ شهربانی و نامهٴ لشکر ۵ خرّم‌‌آباد ایفاد می‌دارد و نیز شرحی را که اهالی با امضاهای متعدّد در جلوگیری از اقامت نام‌بردگان نوشته‌اند و البتّه رونوشتی هم به مقام نخست وزیری و آن مقام تقدیم شده، ایفاد می‌دارد که ضمن صدور دستور، آن برگ را امر به اعاده فرمایند. موکول به امر عالی است.

فرماندار شهرستان خرّم‌آباد، مشایخی، [امضاء]

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]