[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دوّم

تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۲۶

شمارۀ: ۴۲۸

پیوست: ۱ برگ

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

 

مرقومهٴ ۵۵۴۴ – ۶ تیر ۱۳۲۶ در خصوص تحریکات آقایان اعظمی و وطن‌دوست و غیره در کارخانجات شمال زیارت گردید. به طوری‌که ضمن گزارش ۳۵۴ – ۶ تیر ۱۳۲۶ به عرض رسید: در کارخانجات شاهی کارگرها به دستجات مختلفی منقسم هستند که از آن جمله دستهٴ محلّی قادیکلایی (از املاک مجاور شهر شاهی) می‌باشند و اعظمی و وطن‌دوست که از سران قادیکلا هستند و مبارزه‌هایی با حزب توده کرده‌اند، داعیهٴ حمایت و تقویت کارگران قادیکلایی و متّحدین آنها را علیه دستجات کارگران غیر بومی و کارگران که سابقاً منتسب به حزب توده بوده‌اند، دارند و همیشه اهتمام می‌نمایند از این راه نفوذ و منافعی برای خود تحصیل نمایند. بنده همیشه مراقب این جریانات و تشبّثات سایر دستجات کارگران کارخانه‌ها بوده و هستم و هر وقت این اغراض خواسته است منشاء اثر عملی بشود فوراً به شدّت از آن جلوگیری شده. بنابراین نمی‌دانم شکایت بانک صنعتی و معدنی ایران از چه بابت است. در صورتی که مسؤولین کارخانجات مزبور به موجب صورت‌مجلسی که تلواً از نظر مبارک می‌گذرد، منکر شکایت هستند و از مراقبت و تقویت مأمورین انتظامی امتنان دارند. اگر مقصود این باشد که چرا اشخاص در کارخانه اغراضی دارند و به اقتضای اغراض خود اظهارات و تشبّثات تحریک‌آمیز می‌نمایند، البتّه مورد تصدیق خاطر مبارک هست که در مواقع عادّی که قوانین عادّی کشوری حکم‌فرما است، اشخاص را به اتّهام نیّات و مقاصد آنها و یا تنفیذات و مذاکرات تحریک‌آمیزی که می‌نمایند، نمی‌توان محبوس یا تبعید کرد، بلکه باید علاوه بر تذکّرات نصیحت‌آمیز با تدبیر، وسایل مداخلات و نفوذ مضرّ آنها را از دستشان گرفت. پیشرفت این مقصود منوط به حسن ادارۀ کارخانجات است و به نظر بنده باید اوّلاً بانک صنعتی و معدنی ایران برای کارخانجات شاهی از روی کمال دقّت رؤسایی که مخصوصاً از نظر اخلاق و متانت شایستگی کافی داشته باشند، انتخاب نمایند. ثانیاً رؤسای کارخانه فقط در امور فنّی کارخانه مختار باشند و در سایر کارها با موافقت و تصویب هیأتی مرکّب از رییس کارخانه مربوطه و استاندار وقت یا نمایندهٴ او و یک نفر از شخصیّت‌های مبرّز قانونی بانک صنعتی و معدنی ایران که در مازندران مقیم خواهد شد، یا هر هفته دو سه روز در این‌جا اقامت خواهد نمود، اقدام کنند.

استاندار استان دوّم، سعید سمیعی، [امضاء]

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۰ تیر ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ملاحظه بکنید.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]