[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

اسکان ایلات

 

[تاریخ:] ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۸۸

رونوشت نامهٴ

 

 محرمانه، مستقیم

 

فرماندهی محترم لشکر ۶  فارس

پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۲۶۸۲ -۱۱۲ -  د و ۳۹۶۶ - ۱۹۱ -  د، مورّخهٴ ۲۰ و ۲۷ فروردین ۱۳۲۳ متضمّن رونوشت دادخواست آقای عطاءالله خضرایی به استحضار می‌رساند: به شهادت پروندهٴ مربوطه در این فرمانداری تردیدی نیست که در صغاد، بهمن، اقلید اختلافاتی بین مسلمانان و بهائی‌ها حاصل و بالنّتیجه صدمات و خساراتی به بهائی‌ها وارد گردیده و به اضافه درب عمارتی متعلّق به آقای ورقا در صغاد و همچنین درب دیگری در محلّ قبرستان بهائیان آباده و تا خود آباده تقریباً چهارصد متر فاصله دارد، آتش زدند و مأمورین انتظامی آن‌طور که منظور نظر اولیای امور و وظیفه‌دار بود، رسیدگی و احقاق حقّ نکرده و از مجموع مکاتبات فرماندهان مربوطه این نوع استفاده شد که در آن وقت موقع را برای تعقیب قضیّه و جلب محرّکین فساد مقتضی ندانسته و این عمل را به بعد موکول کردند. بدیهی است این جریان و تظاهرات بدون محرّک و پشتیبان صورت نمی‌گیرد، منتها بایستی موضوع به وسیلهٴ مأمورین بی‌نظری جدّاً تحت رسیدگی درآمده و با بازجویی از شاکیان استماع دلایل و قراین دیگر محرّکین و مسبّبین حادثه را (اعمّ از این‌که مسلمان یا بهائی باشند) تشخیص و برای کیفر معرّفی نمایند. البتّه ضمن این رسیدگی هر یک از مأمورین دولت هم که دخالتی در موضوع داشته یا به حسب استفادهٴ شاکی بالا، تعمّداً از جلوگیری و تعقیب محرّکین خودداری می‌کرده‌اند، مشخّص خواهد گردید. در قسمت این‌که آقای خضرایی اظهار داشته اشخاصی تصمیم قتل او و بعضی دیگر را دارند، اطّلاعی به دست نیست و محتاج آن است که ضمن رسیدگی به موضوع بالا، نسبت به این ادّعا نیز با اخذ توضیح بررسی گردد.

از طرف فرماندار آباده، اعلایی

رونوشت برابر رونوشت است، [ امضاء: مرتضیٰ زاهدی ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]