[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

رونوشت: ----- شماره: ----- مورخه: ----- وزارت/اداره که اصل آن بشماره: ----- ثبت شد

 

سنگسر

۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸

تهران – وزارت گزارش ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۸ پیشهوران بهائی بواسطه عید گل تعطیل نموده دکاکین آنها بکلی بسته است.

پستل

 

رونوشت مانند اصل است. [مُهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]