[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۳ شهریور ماه ۱۳۲۴

شماره: ۱۱۴۶

ضميمه:-----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

دائره: -----

 

وزارت کشور- اداره سیاسی

عطف بشماره ۳۶۰۳ س/ ۲۵۸۷۲- ۱۱ شهریور ۱۳۲۳ مرقوم شده (رونوشت تلگراف آقای شریفالواعظين بپیوست ارسال میشود) درصورتیکه رونوشت تلگراف شماره ۲۲ استانداری استان هفتم راجع به اختلاف بهائی و مسلمان پیوست بود مستدعی است مقرر فرمایند. رونوشت تلگراف شريفالواعظین را ارسال دارند تا از روی اطلاع اقدامات لازمه بعمل آید.

فرماندار شهرستان آباده

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]