[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: -----

تاریخ: ۱۹ تیرماه ۱۳۴۱

شماره: ۷۰۰۷ / ۵۷

پیوست: ۶ برگ

[آرم]

وزارت کشور

 

اداره سیاسی

عطف بنامه شماره ۴۹۷۷  /س ۱۵ - ۱۶ تیرماه ۱۳۴۱ در مورد فعالیت تبلیغاتی فرقه بهائی در قریه اسکندری اینک سوابق مربوطه که حاوی ۶ برگ میباشد تلواً ایفاد میگردد.

رئیس اداره کل انتظامات مشیری

[امضا]

 

[مهر رسمی، شماره و تاریخ]

وزارت کشور

ورود بدفتر محرمانه اداره سیاسی

شماره: ۵۷۸۹

تاریخ: ۲۰ تیرماه ۱۳۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]