[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت فرهنگ

 

ادارۀ فرهنگ شهرستان‌ها

شمارۀ: ۲۳۳۷۴- ۵۹۵۱

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۲۶

 

ریاست کلّ دفتر نخست وزیری

عطف به نامهٴ شمارۀ ۹۷۸۷ – ۲۱ مرداد ۱۳۲۶ متضمّن رونوشت تلگرام واصل از شاهی راجع به شکایت اهالی از آموزگاران آن‌جا، اشعار می‌دارد: رونوشت تلگرام مزبور به وزارت فرهنگ نیز مخابره شده بود که در اثر آن دستور رسیدگی و اقدام در رفع شکایت اهالی به ادارۀ فرهنگ مازندارن صادر گردیده است.

از طرف وزیر فرهنگ، یزدان‌فر،

[امضاء]، ۲۸ مرداد ۱۳۲۶

 

[حاشیهٴ ۱:] ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۱۷۰۰، تاریخ: ۷ تیر ۱۳۲۶

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۷ تیر ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی، ۷ تیر ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]