[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

رونوشت تلگراف از زاهدان شمارۀ: ۸۱ [۸۳] مورّخهٴ: ۱۰ تیر ۱۳۲۵؛ وزارت- اداره که اصل بشماره-----ثبت شد

 

وزارت کشور

عقبهٴ رمز ۸۱، چون در دو روز اوّل احساسات مذهبی و شدّت عمل به هیچ‌وجه صلاح نبود، دستور داده شد مأمورین مربوطه فقط به مسالمت رفتار نمایند. در ۴۸ ساعت فقط چند بهائی کتک خوردند. پس از دو روز که حرارت احساسات کمی تخفیف یافت، شدّت عمل ملحوظ، آرامش برقرار گردید. اگر غیر از این رفتار می‌شد، بیم اغتشاش و خون‌ریزی می‌رفت. در خاتمه: وقایع بیرجند شاید مجدّداً در زاهدان تأثیراتی نماید و چون رئیس شهربانی مشغول شده، نفوذ لازم در مأمورین زیردست و اهالی ندارد و اهالی هم به او بدبین شده‌اند. اگر مقتضیات محلّی ایجاب نمود، دستور داده خواهد شد شهربانی را به معاون تحویل داده، حرکت کنند. کمک فرماندهٴ تیپ در انتظامات مورد تقدیر، مستدعی دستور تلگرافی. ۸۳.

بنی‌اقبال

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]