[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۰۲

 

بسمه تعالی

 

شماره ۹۹۰۳۷۷

تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۷

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

 

با سلام

نامه شماره ۳۰۰ - ۷۷ /م مورخ ۱۷ آبان ۱۳۷۷ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمیمه آن، موضوع ضبط و توقیف وسایل آموزشی فرقه بهابیان، که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:

«جناب آقای دکتر روحانی

قرار شد مسأله به طور رسمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و هرچه زودتر نظر جامع به شورای عالی ارائه شود. دستور پیگیری و تسریع را صادر فرمایید.»

 

سید محمدعلی ابطحی

 

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]