[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: کل امور کشور

نمره: ۶۶۶ / ۵۷۱

مورخه: ۲۵ ماه اردیبهشت ۱۳۱۸

مستقیم

محرمانه

 

جناب آقای نخستوزیر

از قرار گزارشی که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۸ از سنگسر بوزارت پست و تلگراف رسیده است پیشهوران بهائی بواسطه عید گل تعطیل نموده و دکاکین آنها بکلی بسته بوده است. مراتب برای استحضار خاطر مبارک معروض گردید.

از طرف وزیر کشور [امضاء]

 

[مُهر – ورود به دفتر هیئتوزراء]

نمره: ۲۵۲۰

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۸

 

[یادداشت زیر نامه] سؤال شود وزارت کشور جواب دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]