[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دایره: -----

 

نمره: ۱۹۴

بتاریخ: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸

شماره: ۱۰ / ۳۹۳

پیوست: ۱

 

مستقیم

 

جناب آقای نخستوزیر

محترماً رونوشت کشف گزارش رسیده از سنگسر برای آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم میشود.

وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضا]

 

[مهر:]

[ناخوانا]

شماره: ۱۹۳۱

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۸

 

[یاددشت دستنویس در پائین صفحه]

ضبط شود

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]