[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ دفتر کلّ وزارتی

شمارۀ: ۲۴۱۳۱

به تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۲۳

پیوست: ۶ برگ

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۱۳۴۴ به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۲۳ راجع به واقعهٴ اخیر شاهرود، اینک رونوشت گزارش آقای جمشیدی بازرس اعزامی به شاهرود برای استحضار خاطر عالی ایفاد و معروض می‌دارد: برای تسریع در رسیدگی نیز یک نفر بازپرس از مرکز تعیین و اعزام گردیده و تصوّر می‌رود دیگر احتیاجی به تغییر سایر مأمورین نباشد.

وزیر دادگستری، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۷۷۰، تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] به وزارت کشور بنویسید که با استحضار از گزارش آقای جمشیدی، نسبت به مواردی که ایشان نظر داده‌اند، اقدام لازم به عمل آورید. ۳۰ مهر

[حاشیهٴ ۳:] پیشینه، ۳۰ مهر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]