[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۳ مردادماه ۱۳۴۱

شماره: ۱۷۵/م

پیوست: دارد

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان اصفهان

محرمانه - مستقیم

 

وزارت کشور

پیرو شماره ۱۴۱/م – ۱۰ تیرماه ۱۳۴۱ موضوع دو نفر بانوی بهائی که در قریه اسکندری فریدن مشغول تبلیغات میباشند اینک نیز رونوشت نامه شماره ۲۳۱/م – ۳۰ تیرماه ۱۳۴۱ اداره کل فرهنگ استان اصفهان – به پیوست ارسال میشود خواهشمند است دستور فرمائید با توجه بنامه – شماره ۱۴۱/م استانداری هر تصمیمی در این باره اتخاذ فرمودهاند استانداری را مستحضر تا اقدام لازم معمول گردد.

استاندار استان اصفهان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]