[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرمانداری آباده

 

[تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴]

[نمره ندارد]

 

صورت‌مجلس

بر حسب دعوت شمارۀ ۳۳۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۳۴ آقای فرماندار شهرستان آباده، کمیسیون امنیّت اجتماعی با حضور امضا کنندگان پایین، در ساعت ده صبح روز یک‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴ در سالن فرمانداری تشکیل گردید. در این جلسه سرکار سرگرد شهامت فرماندۀ گروهان ژاندارمری ده‌بید هم حضور داشتند. از طرف آقای فرماندار بیانات مفصّلی به منظور حفظ نظم عمومی در حوزۀ شهرستان آباده ایراد گردید که مورد تأیید کامل آقایان حضار قرار گرفت.

پس از مذاکرات زیاد و تبادل افکاری که در این باره به عمل آمد، مقرّر شد: در شهر، آقای رئیس شهربانی و در قراء و قصبات حوزۀ شهرستان، فرماندهان گروهان ژاندارمری آباده و ده‌بید کاملاً مراقب حفظ نظم و آرامش عمومی بوده و چنانچه در شهر و دهات اشخاص ناراحت، مردم را به ضدیّت با یک‌دیگر تحریک و مخلّ نظم و آرامش عمومی گردیدند، فوراً وسیلۀ مأمورین انتظامی دستگیر و با پروندۀ مربوطه تحویل کمیسیون امنیّت اجتماعی گردند تا در کمیسیون متشکّله تصمیم لازم در بارۀ اشخاص محرّک اتّخاذ گردد و ضمناً گزارش وقایع روزانه و اتّفاقات را فوراً به فرمانداری ارسال دارند تا اقدام لازم به عمل آید.

سرکار سرگرد شهامت فرماندۀ گروهان ژاندارمری ده‌بید اظهار داشتند: به شرح سوابق موجوده در فرمانداری از مدّت‌ها قبل اختلافاتی بین مالکین عبّاس‌آباد قنقری و خورجان بوانات اتّفاق افتاده که بر اثر هوشیاری و کوشش مأمورین از هر گونه عملیّات خلاف نظم جلوگیری گردیده. پس از استماع اظهارات سرکار سرگرد شهامت و مطالعۀ پروندۀ مربوطه، نظر آقایان اعضای کمیسیون امنیّت بر این بود که با اطّلاع کامل از وضعیّت محلّ و امکان استقرار کامل آرامش، بهتر است در خورجان پاسگاهی استقرار یابد. سرکار سرگرد شهامت فرماندۀ گروهان ده‌بید با تصدیق این مراتب مبنی بر لزوم استقرار پاسگاه در قریۀ مزبور اظهار داشتند:

چون استقرار فوری پاسگاه با مقدّرات فعلی و امکانات اداری از اختیارات بنده خارج است، اجازه فرمایند با توجّه به تصمیم متّخذه در این کمیسیون، مراتب به مقامات متبوعه عرض و پس از حصول دستور، بلافاصله اطاعت و نتیجه [را] به استحضار کمیسیون برسانند.

فرماندار شهرستان آباده: افتخاری، [امضا] ــ رئیس دارایی شهرستان آباده: صاحب‌اختیاری، [امضا] ــ رئیس دادگاه بخش آباده: شرفی، [امضا] ــ فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده: سرگرد موبد، [امضا] ــ فرماندۀ گروهان ژاندارمری ده‌بید: سرگرد شهامت، [امضا] ــ رئیس شهربانی آباده: سروان حکمت، [امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]