[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

فرمانداری رفسنجان

 

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۳۱

شمارۀ: ۱۳۴ / م

 

محرمانه

 

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات

عطف به مرقومهٴ ۱۰۲۱۳ / م / ۲۴۴۳ / ن به استحضار می‌رساند: ۱- برای حفظ انتظامات عدّه‌ای قوای انتظامی از کرمان خواسته شد که فوری به رفسنجان وارد شدند و در حفظ نظم و آرامش با مأمورین شهربانی کمک می‌نمایند. ۲- آقای انصاری واعظ قمی که وجود او موجب تقویت ایادی و دسته‌هایی بود که مسبّب غائله می‌باشند، به کرمان فرستاده شد. ۳- یکی از سردسته‌های مسبّب غائله به نام عبّاس خاندانی تحت تعقیب قانونی واقع و قرار توقیف او از طرف جانشین بازپرس صادر گردید. ۴- آقای سروان عبدی رییس شهربانی که در انجام وظیفه غفلت نموده بود، از رفسنجان منتقل گردید. اقدامات بعدی را نیز به عرض خواهد رسانید.

فرماندار رفسنجان، [امضاء: بنی‌اقبال]

 

[دستنوشته ۱:] به ادارۀ انتظامات ارسال شود. ۱ آذر [۱۳۳۱]

[دستنوشته ۲:] سابقه ضمیمه شود، ۹ آذر [۱۳۳۱].

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۱۸۹۱، تاریخ: ۲ آذر ۱۳۳۱].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]