[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای

دبیرستان شهادت

 

شماره ۹۹

تاریخ ۲۲ مهر ١٣۶٣

 

بسمه تعالی

گواهی میشود:

دوشیزه روزیتا بیات فرزند عباسعلی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد سال [حذف شده] در سال ١٣۶٣ – ١٣۶۴ تحصیلی، دانش‌آموز کلاس اول رشته بهداشت این دبیرستان نیز میباشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ثبت‌نام در دبیرستان دیگری صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد. ضمناً یادآور میشود نامبرده بعلت دین بهائی از این دبیرستان اخراج شده است؛ و تا تاریخ ۲۲ مهر ١٣۶٣ مشغول تحصیل بوده.

آقا اسمعیلی

 

رئیس دبیرستان بازرگانی شهادت

[مهر رسمی]

[امضا]

 

آدرس: خیابان اسکندری شمالی – خیابان شباهنگ – شماره ۲۰

تلفن: ۹۲۹۶۰۲

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]