[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که دوشیزه منیره میرزائی امیرآبادی فرزند علی دانش‌آموز سال دوم انسانی تا آبانماه ۶۰ در این دبیرستان مشغول تحصیل بوده و این گواهی جهت ثبت‌نام در یکی از دبیرستانهای کرمان صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد

دبیرستان دخترانه ٣٨ شهداء [نظری نسب]

[اسم و امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]