[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۶۲

 

دبیرستان سعدی گواهی مینماید

آقای محمد اسماعیل فروزان فرزند وجیه اله شناسنامه شماره [حذف شده] متولد [حذف شده] صادره از حوزه [حذف شده] در سال تحصیلی ۱۳۶۳ -۱۳۶۲ در کلاس چهارم ریاضی فیزیک این دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته در تاریخ فوق این گواهی به منظور ارائه به یکی از دبیرستانهای دیگر صادر شده و ارزش دیگری ندارد.

X -ضمناً نامبرده جزء گروه فرقه ضاله بهائی میباشد.

 

رئیس دبیرستان سعدی آباده

[امضاء روی مُهر]

آموزش و پرورش آباده

دبیرستان سعدی

تأسيس ١٣١۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]