[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

دبیرستان پروین اعتصامی

 

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۶۳

شماره: -----

پیوست: -----

 

 

گواهی میشود:

دوشیزه فرزانه شاه بهرامی فرزند اردشیر دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] تولد [حذف شده] در سال تحصیلی ۱۳۶۴ - ۱۳۶۳ در کلاس دوم تجربی این دبیرستان مشغول تحصیل میباشد. این گواهی بمنظور ارائه به ----- صادر شده و ارزش دیگری ندارد.

 ایشان تا تاریخ شانزدهم مهر ماه سال جاری در کلاس درس حاضر بوده است

رئیس دبیرستان پروین اعتصامی – مریم [گورمی]

ضمناً نامبرده اقرار میکند که بهائی است

[مهر رسمی]

دبیرستان پروین اعتصامی- کرمان

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]