[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

گواهی می‌شود که دوشیزه سهیلا وحدتی تا تاریخ ٢٣ مهر ١٣۶۰ در این دبستان بتحصیل اشتغال داشته و بعلت داشتن دین بهائی از مدرسه اخراج شده.

رئیس دبستان بتول [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

۲۶ مهر ١٣۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]