[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

شماره -----

تاریخ ۱۹ آذر ۶۰

پیوست -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که دوشیزه مهناز محمد رمضانی زاده فرزند آقای [ماشاالله] محمد رمضانی زاده تا تاریخ ۱۸ آبان ۶۰ در کلاس دوم تجربی این دبیرستان مشغول بوده و بعلت اعتراف به بهائیت و شرکت نکردن در راهپیمائیها و [بحثهای] سیاسی مدرسه طبق صورتجلسه ۱۶۱۸ تاریخ ۱۸ آبان ۶۰ از دبیرستان اخراج گردید این گواهی بنا بخواست مادر نامبرده صادر شده و مدارک وی نیز به مادرش تقدیم گردید

سرپرست دبیرستان شهدا ۳۸– نظری نسب

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]