[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف

 تلگراف

 

[بدون شماره؛ تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۲۹]

 

گزارش ۲۰ آبان ۱۳۲۹ شهرکرد. دیشب ۲۴ نفر از مظنونین به ماجرای مسلمین و بهائی، وسیلهٴ سروان آدینه به شهرکرد وارد شدند.

تکش

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۲۲ آبان.

[دستنوشته ۲:] اقدام ندارد، بایگانی شود[۱]. ۲۳ آبان ۱۳۲۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

١- در نسخهٴ اصل: است.