[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

(۲۱۴۳)

تلگراف؛ از نجف‌آباد به طهران

گیرنده: حکمی

شمارۀ: ۶۰۳

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۳۰

 

نجف‌آباد ۲۸ مهر ۱۳۳۰، امروز صبح عدّهٴ کثیری اهالی نجف‌آباد مغازه‌ها را بسته در تلگراف‌خانه متحصّن و تلگرافاتی به حضرت آیت‌الله کاشانی و مقامات مربوطه برعلیه بهائی‌ها مبنی بر انزجار مخابره و هنوز آنها در تلگراف‌خانه تا رسیدن جواب به حال تحصّن باقی هستند.

نورده

 

[مهر:] ادارۀ تلگراف تهران

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۹ مهر

[حاشیهٴ ۲:] مهر: ثبت دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۵۰۲۴۱، تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۳۰

[حاشیهٴ ۳:] دایرهٴ شهرستان‌ها، ۱ آبان

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی، دیروز تلگراف صادر شده است.

[حاشیهٴ ۵:] شمارهٔ ۱۷۷۶۹/ن – ۱ آبان ۱۳۳۰

[حاشیۀ ۶:] بایگانی شود، از استانداری تلگرافاً مراتب اعلام گردیده است. ۵ آبان ۱۳۳۰

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]