در آذر ۱۳۶۲ پس از اعدام ۱۶ شهروند بهائی در شیراز، بنياد شهيد که گورستان بهائیان را مصادره کرده بود، برای مدتی آن را به روی بهائیان باز کرد تا آثار تخریب از بین برده شده و ساختمان غسالخانه و اجتماعات که سوزانده شده بودند بازسازی شود. دراين فرصت بهائیان توانستند به دیدار قبورعزیزانشان بروند.