[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۲۹

شمارۀ: ۵۶۲

 

محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به تلگراف رمز شمارۀ ۹۹۱، اختلاف بین مسلمانان و بهائیان بروجن که در غیبت این جانب تولید شده بود با اعزام مأمورین مخصوص به محلّ و اقدامات لازم رفع و فعلاً موضوع به کلّی منتفی گردیده. متمنّی است دستور فرمایند به گزارشات ارسالی استانداری مراجعه نمایند.

استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات ۱۱ آذر [۱۳۲۹]

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۱۲ آذر ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۱۳ آذر [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۴:] تلگراف شمارۀ ۹۹۱ ضمیمه نیست، سابقه ضمیمه شود. ۱۳ آذر ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۵:] شمارۀ ۹۹۱ ضمیمه است، توجّه بیشتری شود. ۱۳ آذر ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۶:] اقدام ندارد، بایگانی.

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور؛ شمارۀ: ۸۱۵۸، تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۲۹].

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]