[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران

شرکت سهامی عام

شماره: ۱۱۰۳۴ / ٢٠

تاریخ :٢٨ دی ١٣۶۰

 

بسمه تعالی

آقای خسرو سنائی

بدینوسیله با توجه به عضویت شما در فرقه ضاله بهائی نمایندگی شما از این تاریخ فسخ می‌گردید در صورتیکه این مورد را تکذیب می‌نمایید قطعاً تکذیب این مسئله را به تائید روحانیون محلی و ارگانهای انقلابی رسانیده و پس از درج در جراید به شرکت ارسال دارید.

با تشکر

شرکت دوچرخه و موتور سیکلت سازی ایران (ملی شده)

سازمان [ناخوانا]

[امضا]

 

گیرندگان رونوشت:

استانداری مازندران

فرمانداری گرگان

بخشداری آق قلعه

پرونده مربوطه

آقای عسکریان جهت اقدام

شرکت تعاونی استان مازندران

شرکت تعاونی استان تهران

اتحادیه موتور فروشان

 

تهران: [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]