[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

مورّخهٴ: ۹ خرداد ۱۳۲۹

استخراج تلگراف قم

 

وزارت کشور

اغلب با پست شهری به نام جمعیت مسلمین می‌نویسند: اگر در خارج نمودن بهائی‌ها اقدام نشود، خودمان اقدام خواهیم کرد. امروز هم چندین نفر از محلّهٴ شهر نو قم با امضاء به فرمانداری و شهربانی شرحی نوشته‌اند. به شهربانی دستور لازم داده شد. مستدعی است برای این‌ که اتّفاق سوئی رخ ندهد، با رأی کمیسیون که به شمارۀ ۷ عرض شده، موافقت فرمایند که زودتر اقدام لازم به عمل آید. ۲۴.

اعظم‌ رکنی

 

[حاشیه ۱:] به عرض برسد.

[حاشیه ۲:] چون رأی کمیسیون مطابقت با قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه نمی‌کرد، قرار شد شرحی مجدداً به فرمانداری نوشته شود. ۱۳/ ۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]