[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

 

[تاریخ:] ۳۰ آبان ۱۳۲۹

شمارۀ: ۲۵۷۳۱

 

وزارت کشور

گزارش؛ محترماً پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۷۵۳۳ / م – ۲۷ / ۸ / ۱۳۲۹ و ۱۴۶۶۳ / ن – ۲۵ آبان ۱۳۲۹ معروض می‌دارد: مفاد گزارشات واصله از هنگ اصفهان حاکی است شب ۳ آبان ۱۳۲۹ درب منزل یکی از بهائی‌ها را در بروجن آتش می‌زنند. فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری سروان حکمی، برای جلوگیری از نظایر آن، موضوع را تعقیب و مرتکبین را تحت بازجویی قرار می‌دهد. عمل افسر مزبور را مسلمان‌ها به تقویت از بهائی‌ها تعبیر و گذشته از این‌که از افسر مزبور شکایت می‌کنند، متعاقباً درب محفل و چند خانهٴ دیگر از بهائی‌ها را آتش می‌زنند که بالنّتیجه عدّه‌ای از هنگ برای حفظ انتظامات به محلّ اعزام و موضوع با حضور نمایندهٴ استانداری و دادسرا رسیدگی و با این‌که سروان حکمی گذشته از این که برخلاف انتظامات عملی نکرده، نهایت جدّیّت را برای حفظ انتظامات معمول داشته، بنا به مقتضیات محلّی تعویض گردیده است.

از طرف فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرهنگ میرفندرسکی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۲ آذر [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۱۵۴۴۹ / ن – ۲ آذر [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۳:] پرونده در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۲۹ جهت اقدام داده شده است. ۴ آذر ۱۳۲۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]