[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان قم

شمارۀ: ۴۷۶۳

[تاریخ: اواخر بهمن ۱۳۲۲]

محرمانه

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۰۴۴- ۲۶۰۶۱ – ۳ بهمن١٣٢٢ متضمّن رونوشت دادخواست تلگرافی عدّه[ای] از اهالی محلّات به مقام جناب آقای نخست وزیر دایر به شکایت از رفتار و عملیّات چند نفر از مهاجرین که در محلّات مشغول خرید خواروبار شده و این عمل موجب تنگی آذوقه در محلّات خواهد شد، محترماً به عرض می‌رساند: در این باب دستور رسیدگی به بخشدار داده شد. برابر گزارش، محلّات هیچ وقت زاید از مصرف سالیانهٴ خود خواروبار نداشته و همه‌ساله از خارج تأمین شده است. بنابراین شکایت اشخاص در قسمت حمل خواروبار از طرف مهاجرین مورد ندارد. لیکن به طوری که ضمن معروضهٴ شمارۀ ۴۵۷۹ – ۲۰ اسفند ۱۳۲۲ نیز به عرض رسانیده است، توقّف مهاجر در محلّات به واسطهٴ متّهم بودن به (بهائی) و سوء نظر اهالی با آنها صلاح و مقتضی نیست و برای این‌که در آتیه تولید اشکالات به اسم تظاهرات و تبلیغات بین اهالی محلّات و مهاجرین نشود، در صورت اجازه به آنها تذکّر داده شود مراجعت به محلّ اصلی خودشان بنمایند.

فرماندار شهرستان قم، [امضاء: ناخوانا]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۴۲۲، تاریخ: ۲۷ بهمن١٣۲۲].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۴۰۸۴/ ن – ۳۰ بهمن ١٣۲۲

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۶۵۱، تاریخ: ۳۰ بهمن].

[حاشیهٴ ۴:] پیشینه، ۳۰ بهمن١٣۲۲

[حاشیهٴ ۵:] پیوست شد، ۳۰ بهمن ١٣٢٢

[حاشیهٴ ۶:] این گزارش به ضمیمهٴ گزارش شمارۀ ۴۵۷۹ فرمانداری قم از عرض بگذرد که هر چه دستور مقرّر فرمایند، انجام شود. [امضاء]، ۱ اسفند ١٣۲۲

[حاشیهٴ ۷:] آقای اللّهی‌پور، با رجوع به سابقه جواب دهید: کلیّهٴ اتباع ایران در هر نقطه از کشور بخواهند، می‌توانند سکونت اختیار کنند و اگر اقدامی بر خلاف انتظامات محلّ نمودند، باید طبق قانون تعقیب شوند.۲ اسفند

[حاشیهٴ ۸:] پاسخ داده شود: اشخاص را نمی‌توان از توقّف در محلّ ممنوع داشت. مأمورین دولت باید مراقب حفظ انتظامات باشند و نگذارند فتنه و فسادی پیش‌آمد کند و با این قبیل پیشنهادات رفع مسؤولیّت از مأمورین انتظامی نخواهد شد. ۷ اسفند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]