[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان گلپایگان

شمارۀ ۵۴

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۲۲

محرمانه

 

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی و گذرنامه

عطف به نامهٴ شمارۀ ۷۳۰۱/ ۵۷۵۴۸اساساً موقعیّت مذهبی و فناتیکی این شهرستان طوری است که مناسب با بروز و صحبت این قبیل اختلافات و تظاهرات دینی نیست و البتّه گواهی خواهند فرمود که در مورد تظاهرات مذهبی ارجاع به محاکم و تعقیب قانونی جلوگیری از بروز اغتشاش نخواهد کرد. علیٰ‌هذا فرمانداری عقیده دارد قبل از این‌که موضوع به مشکلات و نتایج نامطلوبی منتهی گردد، اقدام مقتضی به عمل آید. تنفّر و آزار زننده[ای] که این تبلیغات در اذهان عمومی تولید کرده، ممکن است برای متظاهرین به مسلک بهائی مخاطراتی داشته باشد. با این ترتیب هرگاه مبلّغین بهائی وادار شوند از گلپایگان مراجعت نمایند، از مفاسد و مضارّ محتمله جلوگیری خواهد شد. در خاتمه به عرض می‌رساند حصول اطّلاع از تبلیغات تنها مبنی بر شایعات نبوده و به فرمانداری مراجعهٴ کتبی هم شده است.

فرماندار گلپایگان، [امضاء: کیومرث سهمی؟]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۵۷۳، تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۲۲]

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۸۱۶۱، تاریخ: ۱۸ اسفند].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]