[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ----- ماه: ----- ۱۳

 

یادداشت

وزارت داخله

 

از: اداره [ناخوانا] [امنیت] به: مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت برکته

مراسله ملفوف با مارک مخصوص از لحاظ مبارک میگذرد و بطوریکه ملاحظه میفرمایند اصلاً عارض شناخته نمیشود و هویت منشی محفل که ذیل مراسله را امضا کرده بر وزارت داخله مجهول است چنانکه کسی از عدم امنیت[۱] شکایت داشته [باشد] مطابق معمول باید مطلب خود را بدون اینکه پای مذهب یا مسلک را پیش بکشد بوزارت داخله بنویسد تا اقدام بعمل آید موقوف بامر مبارک است.

[امضا]

 

[شماره دستنویسی در بالای صفحه:]

۱۴۰ – ١ / ١١

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

با وزیر حضوراً بگویم

 

[شماره دستنویسی در پائین صفحه]

٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.