[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

 

رونوشت: ----- شماره:----- مورخه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۲۴ وزارت/اداره: که اصل آن بشماره ----- ثبت شد.

 

وزارت کشور پاسخ ۴۰۹ فرمانداری آباده وسایل اصلاح فراهم برای اوقات محراب و منبر طرفین ترتیب رضایتبخش داده اینک نگرانی نیست با اینحال مأمورین محلی مراقبتهای لازم مینمایند

 ۱۵۷ [امضاء:]

 

محرمانه

باداره مربوطه داده شود

۱۱ شهریور ۱۳۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]