[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از بروجن به [طهران]؛ شمارۀ: ۷؛ تاریخ: ۱۵[آبان ۱۳۲۹]

 

کشور، رونوشت اصفهان استانداری

 

پیرو گزارش، ۱۱ صبح امروز تیمسار سرتیپ مقبلی فرماندهٴ لشکر اصفهان ساعت ۱۴ برای دیدن وضعیّت محلّ بروجن آمده، دستورات لازم برای رسیدگی به مأمورین انتظامی صادر، ساعت ۵ بعدازظهر به اصفهان حرکت، آرامش در محلّ برقرار. این جانب هم ساعت ۶ بعد از ظهر به شهرکرد حرکت نمود. گزارش مفصّل از وضعیّت محلّ با پست تقدیم.

فرماندار شهرکرد [و] بختیاری، خردپیشه

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایرهٴ فرستنده ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۱۶آبان.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۵۵۰۲/ ن – ۱۶آبان.

[حاشیهٴ ۴:] در انتظار نتیجهٴ گزارش، بایگانی شود. ۱۶آبان ۱۳۲۹.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]