[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۵۹۹، ۶٠٠

 

بسمه تعالی

شماره ۷۰۸۹ – ۷۷

تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۷۷

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام

نامه شماره ۱۵۶ - ۷۷ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۷ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، موضوع مسایل مربوط به حقوق اجتماعی اقلیتهای رسمی و غیررسمی مذهبی به ویژه فرقه ضاله بهاییت که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:
 

«جناب آقای دکتر روحانی

نظر به اهمیت موضوع و لزوم حل اساسی آن لازم است سریعا با حضور آقایان شوشتری و مهرپور و نمایندگان قوه قضایی و وزارتخانههای اطلاعات و کشور و چند صاحب نظر درد آشنا در دبیرخانه بررسی و نتیجه جهت تصمیم‌گیری به من یا شورای عالی امنیت ملی ارائه شود. منتظر اقدام هستم.»

سید محمدعلی ابطحی

از طرف محمدرضا تابش

 

رونوشت:

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری

وزیر محترم کشور همراه با تصویر

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دری نجفآبادی

وزیر محترم اطلاعات همراه با تصویر

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری همراه با تصویر

- جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]