[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۲۸

 

بسمه تعالی

شماره ۱۰۶۳۶۱۸۰

تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۰

 

حجةالاسلام جناب آقای سید محمد ابطحی

رییس محترم دفتر ریاست جمهوری

با سلام

بازگشت به شماره ۳۳۱۸ -۸۰/ م مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه، پس از ملاحظه نامه آن دفتر و ضمایم، در هامش آن، مرقوم فرمودند:

«بسمه تعالی - ظاهراً جناب ریاست محترم جمهور از مفاد نامههای هیأت مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمیکنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد مینمایند، در صورتی که مفاد آن نامهها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بر دارد که توضیح آن فرصت دیگری میطلبد.»

مراتب جهت استحضار ریاست محترم جمهوری، ارسال میگردد.

 

محمود شیرج

رییس نهاد قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]